CONVOCATÒRIA PUBLICA. VACANTS RESIDÈNCIA GERIÀTRICA I CENTRE DE DIA DE MALDÀ

MALDA

26/01/2021


BASES GENERALS DE LA CONVOCATÒRIA PÚBLICA PER A LA CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL PER COBRIR LES POSSIBLES VACANTS EN ELS LLOCS DE TREBALL DE LA RESIDÈNCIA GERIÀTRICA I CENTRE DE DIA DE MALDÀ, PER CAUSA DE BAIXES LABORALS O D’ ALTRES SITUACIONS ADMINISTRATIVES CORRESPONENTS

 

Auxiliar de geriatria :

a) Títol de tècnic/a en atenció a persones en situació de dependència ( o el títol equivalent a tècnic en
atenció sociosanitària).
Tècnic/a en cures auxiliars d’ infermeria.
Tècnic/a Auxiliar de Clínica.
Certificat de professionalitat d’ atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials.
Certificat de professionalitat d’ atenció sociosanitària a persones en el domicili ( vàlid a Catalunya).
b) Nivell A elemental de català.

- Treballador/a social :

a) Estar en possessió del títol de diplomat o graduat en Treball Social o equivalent.
b) Nivell C1 de català.

- Psicòleg/a :

a) Llicenciatura o Grau de psicologia.
b) Nivell C1 de català.
En tots els casos que es tracti d’un títol equivalent als exigits,haurà d’adjuntar-se un certificat,expedit
per l’òrgan competent que n’acrediti l’equivalència.En cas de titulacions obtingudes a
l’estranger,hauran d’acompanyar-se de l’ordre ministerial de reconeixement de títol expedit,de
conformitat amb la normativa reguladora de l’homologació i consolidació de títols i estudis estrangers.
En cas de no estar en possessió dels diferents nivells de català requerits en cada lloc de treball,
l’òrgan de selecció acordarà la celebració d’una prova específica , de caràcter obligatori i eliminatori, i
es qualificarà com a apte/a o no apte/a.

En cas d'estar Interessats/des s'ha de presentar la Instància que s'adjunta: 


Forma i Termini de Presentació d'Instàncies

Les sol·licituds, requerint prendre part en les corresponents proves d'accés en les quals els aspirants faran constar que reuneixen les condicions exigides a les presents bases generals per a la plaça que s'opti, es dirigiran a la senyora Alcaldessa de l'Ajuntament de Maldà i es presentaran el Registre General d'aquest Ajuntament o en algun dels llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, en el termini de vint dies hàbils comptats a partir de l'endemà al de la publicació de l'anunci de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida. Les bases íntegres es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província.

La resta de publicacions es faran a la seu electrònica de l’Ajuntament de Maldà: www.malda.cat i al tauler d’ anuncis municipal (e-tauler).

La sol·licitud haurà d'anar acompanyada per:

Fotocòpia del NIF/NIE o, si escau, passaport.
Currículum acadèmic i professional.
Documentació acreditativa dels mèrits que s'al·leguin a l'efecte de valoració en la fase de concurs.
Fotocòpia titulació exigida.
Informe de vida laboral actualitzat.
Fotocòpia del certificat de nivell de català segons subgrup professional de la Direcció General de
Política Lingüística o d’altre organisme , que eximeixi de fer la prova, si s’ escau.

En cas d'estar Interessats/des s'ha de presentar la Instància que s'adjunta:

model instància.docx

04 Bases borsa treball_exp 190_2020 .pdf