CONVOCATÒRIA PUBLICA. SELECCIÓ DE 2 PLACES DE CUINER/A PER LA RESIDÈNCIA GERIÀTRICA MAS VELL

AGRAMUNT

01/09/2022

Documentació Obligatòria

Fotocòpia DNI

-

Normativa reguladora aplicable Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
-
https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2015/10/02/pdfs/BOE-A-2015-10565-C.pdf
Requisit de Validesa Còpia simple responsabilitzant-se l'interessat de la seva veracitat
Aquesta administració es reserva el dret a poder requerir-li posteriorment l'exhibició del document original

Currículum vitae

-

Normativa reguladora aplicable Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
-
https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2015/10/02/pdfs/BOE-A-2015-10565-C.pdf
Requisit de Validesa Còpia simple responsabilitzant-se l'interessat de la seva veracitat
Aquesta administració es reserva el dret a poder requerir-li posteriorment l'exhibició del document original

Acreditació dels estudis sol·licitats

-

Normativa reguladora aplicable Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
-
https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2015/10/02/pdfs/BOE-A-2015-10565-C.pdf
Requisit de Validesa Còpia simple responsabilitzant-se l'interessat de la seva veracitat
Aquesta administració es reserva el dret a poder requerir-li posteriorment l'exhibició del document original

Vida laboral

-

Normativa reguladora aplicable Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
-
https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2015/10/02/pdfs/BOE-A-2015-10565-C.pdf
Requisit de Validesa Còpia simple responsabilitzant-se l'interessat de la seva veracitat
Aquesta administració es reserva el dret a poder requerir-li posteriorment l'exhibició del document original

Documentació Opcional

Acreditació de mèrits

-

Normativa reguladora aplicable Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
-
https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2015/10/02/pdfs/BOE-A-2015-10565-C.pdf
Requisit de Validesa Còpia simple responsabilitzant-se l'interessat de la seva veracitat
Aquesta administració es reserva el dret a poder requerir-li posteriorment l'exhibició del document original

Acreditació del nivell de català

-

Normativa reguladora aplicable Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
-
https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2015/10/02/pdfs/BOE-A-2015-10565-C.pdf
Requisit de Validesa Còpia simple responsabilitzant-se l'interessat de la seva veracitat
Aquesta administració es reserva el dret a poder requerir-li posteriorment l'exhibició del document original

Acreditació del nivell de castellà

-

Normativa reguladora aplicable Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
-
https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2015/10/02/pdfs/BOE-A-2015-10565-C.pdf
Requisit de Validesa Còpia simple responsabilitzant-se l'interessat de la seva veracitat
Aquesta administració es reserva el dret a poder requerir-li posteriorment l'exhibició del document original

Fotocopia del permís de treball, si s’escau i segons el que s’estableix a la base 2.5.

-

Normativa reguladora aplicable Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
-
https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2015/10/02/pdfs/BOE-A-2015-10565-C.pdf
Requisit de Validesa Còpia simple responsabilitzant-se l'interessat de la seva veracitat
Aquesta administració es reserva el dret a poder requerir-li posteriorment l'exhibició del document original

Solicito certificado de servicios prestados al Ayuntamiento de Agramunt

Descarregar el model, marcar la casella de verificació, introduir nom, cognoms i DNI i adjuntar-hi el fitxer emplenat.

Normativa reguladora aplicable Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
-
https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2015/10/02/pdfs/BOE-A-2015-10565-C.pdf
Requisit de Validesa Còpia simple responsabilitzant-se l'interessat de la seva veracitat
Aquesta administració es reserva el dret a poder requerir-li posteriorment l'exhibició del document original
Model Solicitocert

Observacions

La resolució de la present concurrència es publicarà al tauler d’anuncis de la Seu electrònica de l’Ajuntament d’Agramunt https://agramunt.eadministracio.cat/ . La publicació d’aquesta resolució al tauler d’anuncis substitueix la notificació, segons l’article 45.1 b) de la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques i la base cinquena.En cas d'estar Interessats/des s'ha de presentar la Instància que trobareu:

Més informació i instància