Us proposem accions a curt i a llarg termini que poden motivar els treballadors d’una empresa i promoure el seu benestar laboral:

1. DETECTAR, ACTUAR I AVALUAR

- Establir de manera periòdica accions de detecció i d’avaluació per tal de veure l’impacte de les actuacions que s’estan realitzant, tant a nivell de relacions socials com a nivell de producció empresarial.
- És necessari tenir un control i te vigilar l'impacte d'aquestes polítiques i intervencions.

Exemple: plans de salut, enquestes per avaluar el grau de benestar i satisfacció dels treballadors, etcètera. (La valoració de riscos de salut i higiene és obligatòria i ve un inspector a certificar-la, la de riscos psicosocials és també obligatòria però no reps una inspecció).

2. REORGANITZAR PROCESSOS DE TREBALL

La manera com està organitzada l’empresa, les rutines laborals i processos poden determinar un increment d’estrès o de malestar en els professionals.
Contràriament a l'opinió general, els estudis han confirmat que jornades més curtes de treball i l'eliminació d'hores extraordinàries no es tradueixen automàticament en una menor productivitat. Què cal tenir en compte?
  • Optimitzar els processos de treball. Ampliació de tasques de treball, rotació de llocs, flexibilització dels horaris, etcètera.

  • Reestructurar les tasques per disminuir la pressió. Per exemple, creació de llocs de treball administratiu per alleujar al personal qualificat d'aquestes tasques

3. ROLS I EXPECTATIVES CLARES

És important ser clar sobre el que els empleats poden esperar de l'organització i de quins són els deures i les tasques que s'espera d’ell/a.
Si els empleats senten que el seu empresari no ha complert el promès, pot resultar una menor motivació, compromís i rendiment. És clau crear ambients de treball positius i clarificar les funcions i les responsabilitats de cada integrant de l'equip.

4. MILLORAR LA COMUNICACIÓ, CONFIANÇA I SENTIMENT DE PERTINENÇA

Crear una cultura de reconeixement i confiança en l'empresa és essencial per a la comunicació professional i la cooperació.
Els empresaris podeu formar els vostres directius i càrrecs intermitjos en l'estil de lideratge que voleu que tingui l’empresa.
Cal reconèixer la importància dels comandaments com a element clau en el suport dels treballadors.

Algunes accions a impulsar serien:
-   La formació en comunicació - verbal i no verbal, interna o externa entre els càrrecs directius, intermitjos, però també en general a tots els treballadors de l’empresa.
- Impulsar moments de trobada i d’oci entre treballadors, també amb equips directius per treballar les relacions interpersonals fora de la feina i promoure la confiança.

5. PROMOURE LA PARTICIPACIÓ EN LA PRESA DE DECISIONS

Incloure els treballadors en la presa de decisions i en els processos de resolució de problemes. Els treballadors han d'estar involucrats en els processos de presa de decisions pertinents, ja sigui a través d'enquestes, de fòrums o de tallers. Es tracta d'un requisit previ fonamental per mantenir els treballadors sans mentalment i per fomentar la confiança.

6. AUTONOMIA EN EL TREBALL

Promoure que el treballador tingui la llibertat per a organitzar-se el seu propi treball diari i dur a terme tasques sota la seva pròpia iniciativa. Aquest és un recurs important per a la salut mental dels treballadors. Es bo pactar objectius clars i apoderar la persona per organitzar-se com un vulgui, enlloc d’imposar uns processos massa definits i encorsetats que no donen peu a la creativitat personal.

7. FORMACIÓ PROFESSIONAL I CAPACITACIÓ

La formació continuada és una bona estratègia de desenvolupament personal. En proporcionar oportunitats de desenvolupament personal, s'estan promovent la salut i les habilitats personals dels treballadors.
Donar l'oportunitat als seus treballadors de millorar les seves capacitats, incloent la confiança en si mateixos i la competència social.

8. ESPAIS AMB FLOW

Crear entorns de treball gratificants i estimulants que ajudin a la creativitat, la concentració, el treball en equip i a generar un bon ambient de treball

9. ELIMINAR L’ESTIGMA I DISCRIMINACIÓ

Fomentar la cultura d'empresa, la participació, l'equitat i la justícia, i eliminar el estigma i la discriminació en el treball.
Acompanyar les persones que puguin estar passant algun episodi relacionat amb la salut mental i ser capaç de ser flexible en cada situació personal.

10. CONTRACTACIÓ DE PROFESSIONALS AMB TRASTORNS MENTALS

Donar suport, retenir i contractar treballadors amb trastorns mentals com un exemple de les polítiques socials de l’empresa i del compromís vers les persones.
Pot ser positiu per a la reputació de l’empresa i per una coherència vers els professionals. Es pot buscar acompanyament d’entitats i empreses d’inserció laboral i gaudir d’avantatges a la contractació.